Banner

Totul despre mostenirea testamentara si legala

Tweet this

Ce este moştenirea?

Moştenirea este transmitere patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Este de menţionat că moştenirea poate fi  realizată prin două forme conform testamentului adică moştenire testamentară; sau în termenul legii - adică moştenire legală.
Cine poate fi succesor?

În cazul succesiunii testamentare succesori pot fi: persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea, precum şi cele care au fost concepute în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi sau născut vii după decesul acestuia, indiferent de faptul dacă sunt sau nu copii lui, precum şi persoanele juridice care au capacitate juridică civilă la momentul decesul celui ce a lăsat moştenirea.

În cazul succesiunii legale succesori pot fi: persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea, precum şi copii celui ce a lăsat moştenirea, precum şi copii  celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul vieţii lui şi născuţi după decesul acestuia.
Cine nu poate fi succesor testamentar sau succesor legal?

Aceste categorii de persoane care nu pot fi succesori legea îi numeşte succesori nedemni.

Astfel nu poate fi succesor testamentar:

1.

persoana care a comis intenţionat o infracţiune  sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, a celui ce a lăsat moştenirea  dacă aceste circumstanţe  sunt constatate de instanţa de judecată.
2.

persoana care a pus intenţionat piedici în realizarea ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate  sau la  majorarea cotei succesorale ale tuturor acestora.

Nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la data deschiderii succesiunii, nu sunt restabiliţi în drepturi părinteşti şi nici părinţii (adoptivi) şi copii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea - credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de instanţa de judecată.
MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ
Ce este un testament şi care sunt formele acestuia?

Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, revocabil şi personal prin care testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru momentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o parte din ele.

Este de menţionat că testamentul poate fi întocmit doar în una din următoarele forme:

1.

olograf - scris în întregime personal, datat şi semnat de testator;
2.

autentic - autentificat notarial, precum şi asimilat cu cel autentificat notarial;
3.

mistic - scris în întregime, datat şi semnat de testator, strâns şi sigilat şi apoi prezentat notarului, care aplica inscripţia de autentificare pe plic şi îl semnează împreună cu testatorul.

Din formele testamentului arătate mai sus vă sugerăm, în vederea prevenirii unor consecinţe negative  să recurgeţi la forma arătată în punctul (b).

De asemenea aceiaşi valoare juridică ca şi testamentele autentice le au testamentele asimilate celor autentificate notarial. Sânt asimilate celor autentificate notarial testamentele autentificate de:

1.

medicul principal, şeful, adjuncţii lor în probleme medicale, medicul de serviciu al spitalului, al unei alte instituţii medicale, al sanatoriului, directorul sau medicul principal al azilului pentru invalizi şi bătrâni dacă testatorul se tratează sau locuieşte într-o astfel de instituţie; şeful expediţiilor de explorări, expediţiilor geografice şi a altor expediţii similare, dacă testatorul se află într-o astfel de expediţie;
2.

căpitanul navei sau aeronavei, dacă testatorul se află pe nava sau în aeronava;
3.

comandantul (şeful) unităţii, marii unităţi, institutului şi colegiului militar dacă la locul aflării lor nu există notar şi dacă testatorul este militar sau îndeplineşte serviciul în unitatea militară sau este persoană civilă sau membru al familiei acestuia;
4.

şeful instituţiei de privaţiune de libertate dacă testatorul se află în locuri de privaţiune de libertate.

Aici este de menţionat că în cazul întocmiri testamentului  asimilat cu cel autentic , legea impune o condiţie, acest  testament urmează a fi  expediat cel târziu a doua zi după autentificare unuia dintre notarii de la locul instituţiei date.
În ce condiţii testamentul poate fi semnat de o alta persoană dacă testatorul din anumite motive nu îl poate semna?

Dacă testatorul, dintr-o anumita cauză, nu poate semna personal testamentul, la rugămintea şi în prezenţa lui, precum şi în prezenţa a cel puţin 2 martori şi a notarului, poate semna o altă persoană. În acest caz, trebuie indicată cauza care l-a împiedicat pe testator să semneze personal. Martorii de asemenea semnează în testament. Testamentul persoanei analfabete sau cu deficienţe fizice se întocmeşte în mod obligatoriu în prezenţa a 2 martori şi a unei persoane care poate comunica cu testatorul, confirmând prin semnătură manifestarea lui de voinţă.

Nu pot fi martori testamentari persoanele care nu au atins majoratul, cele lipsite de capacitate de exerciţiu, moştenitorii testamentari şi rudele lor pe linie ascendentă şi descendentă, surorile, fraţii, soţul (soţia) şi legatarul.
Care sunt garanţiile privind secretul testamentului?

Notarul, o altă persoană care autentifica testamentul, martorii, precum şi persoana care a semnat testamentul în locul testatorului, nu au dreptul, până la deschiderea succesiunii, să dea publicităţii date despre conţinutul testamentului, despre întocmirea, modificarea sau revocarea lui.
În ce condiţii poate  fi modificat sau revocat testamentul?

Testatorul poate modifica sau revoca testamentul în orice moment:

1.

prin întocmirea unui nou testament, care revocă în mod direct, total sau parţial, testamentul anterior ce contravine noului testament;
2.

prin depunerea unei cereri la notar;
3.

prin distrugerea tuturor exemplarelor testamentului olograf.

Care sunt temeiurile în care testamentul este considerat fără putere legală?

Testamentul nu are putere legală:

1.

dacă unica persoană în a cărei favoare a fost întocmit decedează înaintea testatorului;
2.

în cazul în care unicul moştenitor nu acceptă moştenirea;
3.

dacă averea testată dispare în timpul vieţii testatorului sau este înstrăinată de acesta;
4.

în partea în care încalcă rezerva succesorală.

În ce condiţii testamentul este lovit de nulitate?

Testamentul este nul dacă sânt prezente condiţiile de nulitate a actelor juridice. Dispoziţiile testamentare care contravin legii sau intereselor publice, precum şi condiţiile care nu sânt clare sau contravin una alteia, sânt nule. Testamentul întocmit cu nerespectarea formei stabilite de lege este nul. Testamentul este declarat nul de către instanţa de judecată. Dacă dintre câteva dispoziţii testamentare una nu mai are putere legală sau este nulă, iar testatorul nu a lăsat alte dispoziţii, restul dispoziţiilor testamentului rămân în vigoare.
Poate fi contestată valabilitatea testamentului?

Valabilitatea testamentului poate fi contestată, în temeiul condiţiilor de nulitate a actelor juridice, de către moştenitorii legali şi de alte persoane interesate. Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în termen de un an de la data deschiderii succesiunii. Acest termen nu se extinde asupra acţiunii proprietarului dacă testatorul a testat din greşeală o avere străină ca fiind a sa.
Ce se întâmplă  cu patrimoniul defunctului dacă acesta în timpul vieţii sale nu a întocmit un testament privind transmiterea patrimoniului său unei alte persoane?

După cum a fost  arătat mai sus legislaţia Republicii Moldova prevede două forme de succesiune: succesiunea testamentară şi succesiunea legală. Astfel, în cazul dacă defunctul nu a întocmit un testament privind soarta patrimoniului său, nu are loc succesiunea testamentară, iar persoanele ce au dreptul la moştenire, îşi realizează acest drept prin intermediul moştenirii legale.
MOŞTENIREA LEGALĂ
Ce este moştenirea legală?

Moştenirea legală, adică trecerea patrimoniului defunctului către persoanele menţionate î lege, se aplică în cazul în care:

1.

cel ce a lăsat moştenirea nu a lăsat nici un testament;
2.

a fost declarată nulitatea  testamentului;
3.

succesorul testamentar este codecedat sau comorient cu testatorul;
4.

succesorul testamentar este nedemn.

Cine poate fi recunoscut în calitate de moştenitor legal?

În cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sunt:

1.

de clasa I- descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei  născuţi vii după decesul lui , precum  şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiilor (părinţii înfietori) celui ce a lăsat moştenirea;
2.

de clasa II- colaterală privilegiaţi (fraţi şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atât din partea tatălui, cât şi din partea mamei) ai celui ce  a lăsat moştenirea;
3.

de clasa a III-a – colateralii ordinari ( unchii şi mătuşile) ai celui ce a lăsat moştenirea.

Ascendenţii ordinari culeg moştenirea în ordinea proximităţii (apropieri) gradului de rudenie cu cel ce a lăsat moştenirea, respectiv  bunicii îi  înlătură pe străbunici etc., indiferent de sex şi linie.

În cazul  moştenirii descendenţilor şi colateralilor se aplică reprezentarea: descendenţilor –la infinit; a colateralilor - până la gradul al IV-lea de rudenie inclusiv (colateralii privilegiaţi - nepoţii de la frate şi soră, strănepoţii de la frate şi soră; colateralii ordinari - verii primari).

Părinţii naturali ai celui adoptat şi celelalte rude ale lui de sânge pe linie ascendentă, precum  şi surorile şi fraţii lui de sânge, nu moştenesc după moartea celui adoptat sau a descendenţilor lui.
În ce condiţii se realizează ordinea succesorală?

Moştenitorii de clasa posterioară sunt chemaţi la succesiune legală numai dacă lipsesc moştenitorii din clasele precedente sau dacă acestea nu acceptă ori refuză succesiunea. Ei sunt chemaţi la succesiune şi în cazul în care toţi moştenitorii de clasele precedente au fost decăzuţi din  dreptul la succesiune. Astfel, mai întîi au dreptul la moştenire succesorii din clasa întîi, apoi cei din clasa a doua şi în sfîrşit cei din clasa a treia.
În ce condiţii  poate avea loc privarea de dreptul la succesiune  în cazul desfacerii  căsătoriei?

Prin hotărârea judecătorească , un soţ poate fi privat de dreptul  la succesiune legală dacă se confirmă că de facto căsătoria cu cel ce  a lăsat moştenirea a încetat cu 3 ani înaintea de deschiderea succesiunii şi soţii au locuit separat.
Poate fi pierdut dreptul la succesiune în cazul declarări nulităţii  căsătoriei?

Soţul supravieţuitor pierde dreptul la succesiune dacă au existat motive pentru declararea nulităţii căsătoriei şi testatorul a intentat în acest sens o acţiune în instanţă de judecată.
REZERVA SUCCESORALĂ
Persoana ce face parte din clasa I-a  şi este inaptă pentru muncă, ce drepturi are în cazul dacă  a fost întocmit un testament în care ea nu este recunoscută ca moştenitor?

În acest caz Codul civil instituie  noţiunea de rezervă succesorală. Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cota-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală.
Cum are loc determinarea mărimii rezervei succesorale?

Mărimea rezervei succesorale se determina în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului. La determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la succesiune dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sânt moştenitori legali.

Dacă testamentul nu se refera la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se separa în primul rând din averea netestată (adică, care nu a fost inclusă în testament), iar în cazul insuficientei acesteia, rezerva se completează din averea testată. Dacă succesorului rezervatar i se testează avere în mărime mai mică de jumătate din cota pe care ar fi primit-o în caz de succesiune legală, el poate cere partea cu care cota primită conform testamentului este mai mică de jumătate din cota pe care ar fi primit-o în baza moştenirii legale.
ACCEPTAREA MOŞTENIRII ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SUCCESOR
În ce condiţii are loc acceptarea succesiunii?

Deoarece moştenirea presupune atît averea cît şi datoriile decedatului, ea nu trece automat la succesori. Succesorul primeşte moştenirea, doar după ce îşi exprimă dorinţa de a o accepta, atît în cazul moştenirii legale cît şi testamentare.

Succesiunea se consideră acceptată când moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii  o declaraţie de acceptare a  succesiunii sau intră în posesiunea  patrimoniului succesoral. Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu, se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta.
În ce termeni poate fi  acceptată succesiunea?

Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei. Astfel, din ziua decesului, succesorul are la dispozie şase luni pentru a accepta sau nu succesiunea.

Dacă dreptul de a accepta succesiunea apare în cazul în care ceilalţi moştenitori nu o acceptă, ea trebuie acceptată în partea rămasă din  termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni,  ea se prelungeşte până la 3 luni.
În ce condiţii poate fi prelungit termenul de acceptare a succesiunii?

Termenul de 6 luni de zile arătat mai sus poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni. Cu acordul celorlalţi succesori care au acceptat succesiunea în termen, pot fi incluse în cercul moştenitorilor, fără a se adresa în instanţa de judecată, persoanele din clasa succesorală chemată la succesiune care au omis termenul menţionat.

În cazul dat succesorului i se acordă în natura partea ce i se cuvine din averea rămasă, iar în cazul imposibilităţii de a-i transmite în natură, echivalentul în bani al părţii ce i se cuvine din averea rămasă.
Ce se întâmplă în cazul dacă moştenitorul a decedat după deschiderea succesiuni şi până la acceptarea moştenirii?

Dacă moştenitorul  a  decedat  după  deschiderea  succesiunii şi până la acceptarea moştenirii, dreptul de a primi cotă succesorală trece la moştenitorii săi (transmisia succesorală).  Succesorii moştenitorului decedat trebuie să accepte moştenirea în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă acest termen este mai mic de 3 luni, el se prelungeşte până la 3 luni.

La expirarea termenului  arătat mai sus, succesorii moştenitorului decedat pot fi recunoscuţi de instanţa de judecată că au  acceptat   succesiunea   dacă   instanţa   va   considera   cauzele  omiterii termenului  întemeiate.

Dreptul moştenitorului de a primi o parte din moştenire în calitate de cotă din rezerva succesorală nu se transmite moştenitorilor lui.
Cum are loc renunţarea la succesiune?

Moştenitorul poate renunţa la succesiune în termen de 6 luni din data deschiderii succesiunii, chiar dacă a acceptat succesiunea prin intrare în posesiune.

Moştenitorul poate renunţa la moştenire în folosul altor moştenitori testamentari sau legali. Dacă   renunţă   la   succesiune   în   folosul   mai   multor   persoane, moştenitorul poate desemna cota fiecăreia din ele. în lipsa unei astfel de indicaţii, cota lui se împarte egal între succesorii în favoarea cărora a fost anunţată  renunţarea la succesiune. Nu este admisă renunţarea la moştenire în folosul unei persoane private de dreptul la moştenire sau declarate moştenitor nedemn, inclusiv conform unei dispoziţii exprese din testament.

Dacă unicul moştenitor din clasa respectivă renunţă la succesiune, aceasta trece la moştenitorii din clasa următoare.
Cum are loc confirmarea dreptului la moştenire?

Persoanele recunoscute ca moştenitori pot cere notarului de la locul deschiderii succesiunii eliberarea certificatului de moştenitor.

Certificatul de moştenitor se  eliberează  după  6 luni  din ziua deschiderii succesiunii, în orice timp. Certificatul de moştenitor se eliberează până la expirarea termenului de 6 luni dacă notarul dispune de  suficiente  dovezi că, în afară de persoanele care solicită eliberarea certificatului, nu există alţi moştenitori.

Dacă nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii  solicită  să   li  se  stabilească   numai   calitatea,   se  poate emite certificat de  calitate de moştenitor. În certificatul de calitate  de moştenitor se menţionează că acesta nu are valoarea unui certificat de moştenitor şi că poate fi utilizat numai pentru  dobândirea actelor  necesare  pentru  a  dovedi existenţa bunurilor ce  compun patrimoniul succesoral,  urmând ca certificatul  de  moştenitor  să  fie  eliberat  ulterior.  Această  calitate poate fi dovedită numai în cazul acceptării în termen a moştenirii, în caz contrar moştenitorul fiind străin de moştenire prin neacceptare
În ce condiţii are loc partajarea averii succesorale?

Partajul averii succesorale se face prin acordul moştenitorilor după primirea certificatului de moştenitor.

Testatorul poate stabili în testament modul de partajare a averii succesorale sau poate încredinţa unui executor testamentar partajul. Decizia executorului testamentar nu este obligatorie pentru moştenitori dacă este evident inechitabilă. In astfel de cazuri, partajul se face prin hotărâre judecătorească.


Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 28439

95 Comentarii pana acum»

 1. Carmen said

  am September 23 2008 @ 1:29 am

  Legilsatia Republicii Moldova?

 2. ana.maria said

  am May 26 2009 @ 9:59 am

  este legal sa platesti martorii pentru marturia lor la succesiune,sau sa fie martor bunica mostenitorului, care era si sora decedatului?
  va rog sa imi raspundeti !
  multumesc anticipat

 3. MACESANU MARIUS MARIAN said

  am October 30 2009 @ 12:18 am

  V-am trimis un mesaj in legatura cu mostenirea tatalui meu
  va rog sa imi raspundeti. multumesc anticipat.

 4. cristina said

  am November 8 2009 @ 2:52 pm

  decedatul nu a lasat testament, dat 6 copii ai lui au ramas sa se certe din cauza mostenirii, unul din copii a scris casa dupa el, shi loturile de pamint a daruit la 3 copii, casa urmeaza sa fie vinduta shi impartita la ceilalti 3 copii (asa a fost vointa parintilor decedati) dupa 3 ani de la decesul ultimului din parinti, 2 frati sunt nemultumiti, shi vor sa contrazica moshtenirea shi ma dat in judecata(eu am scris casa dupa mine) ? legal asa ceva? shi care sunt drepturile mele? este posibilitatea ca totul sa fie asa cum era de la inceput?va rog sa imi raspundeti.

 5. monica said

  am January 18 2010 @ 8:13 pm

  am o sora vitrega din partea tatalui. mosteneste un pamint din partea bunicii adica mama tatalui comun. va intreb daca avem parte din acea mostenire tinind cont ca tata sa recasatorit cu mama noastra naturala si au convietuit pina la decesul lor.

 6. mihai mariana said

  am February 13 2010 @ 4:53 pm

  cum poate ceda tatal meu casa ,vrea sa o dea ficei mele adica nepoatei lui.cu ce tip de contract si cit ar costa?va multumesc!

 7. stelian cinca said

  am March 3 2010 @ 5:14 pm

  M-ar interesa daca si in ce conditii fiul adoptat poate veni la mostenirea parintilor naturali. Daca as primi un raspuns cat mai rapid, v-as ramane profund indatorat.

 8. AGA said

  am March 25 2010 @ 4:09 pm

  Buna ziua;Am si eu o intrebare’Daca socrul meu nu a lasat testament[a decedat in 2008]si nu are nici un act pe casa si teren
  [dat fara acte de parinti in 1957]se pot face acte pe ceia ce este la primarie?Tinind cont ca sunt trei copii dintre care un baiat care nu vrea sa se implice [sa nu cheltuie nici un ban]SE POT FACE ACTE DE CATRE CELE 2 SURORI?

 9. vasilescu mihai said

  am April 8 2010 @ 12:13 am

  M-ar interesa daca si in ce conditii fiul adoptat poate veni la mostenirea parintilor naturali. Daca as primi un raspuns cat mai rapid, v-as ramane profund indatorat

 10. marilu said

  am April 21 2010 @ 10:48 am

  Daca unul din parinti a decedat si nu s-a facut succesiune, parintele ramas in viata poate recurge la lasarea ca mostenire a intregii averi?

 11. corina said

  am April 21 2010 @ 11:20 am

  daca ambii parinti au decedat, copiii nu sunt trecuti in actul de proprietate al casei si nici nu fac succesiune, cum pot ajunge in posesia bunurilor ramase?

 12. DINCULESCU said

  am June 2 2010 @ 7:56 pm

  v-a rog sa-mi raspundeti daca o persoana care a fost infiiata are calitate de mostenitor dupa moartea parintilor naturali? v-a MULTUMESC

 13. ina said

  am July 16 2010 @ 5:57 pm

  in cat timp trebuie facute actele de succesiune?

 14. Georgeta Gasnas said

  am July 19 2010 @ 6:47 am

  Daca sotii sunt divortati si unul din ei moare, si au un copil impreuna, ce se intampla cu mostenirea? respectiv apartamentul in care au locuit cei doi? Ce drepturi are sotul supravietuitor? Mentionez ca au locuit in continuare impreuna si dupa divort in apartamentul pe care l-au achizitionat pe timpul casatoriei?

 15. Georgeta Gasnas said

  am July 19 2010 @ 6:54 am

  Daca sotii sunt divortati, si au impreuna un copil, ce se intampla cu mostenirea, respectiv apartamentul, pe care l-au achizitionat in timpul casatoriei? Ce drepturi are sotul supravietuitor? Mentionez ca sotii au continuat sa locuiasca impreuna in acelasi apartament si dupa divort.

 16. lupu daniel said

  am August 1 2010 @ 9:30 am

  DACA NU SUNT NEAM CU O FEMEIE SI IMI LASA MIE PRIN TESTAMENT LA NOTAR TOT CE ARE BINEINTELES CA EU FIIND OBLIGAT SA O INTRETIN PANA LA MOARTE.CINE POATE ATACA TESTAMENTUL?MENTIONEZ CA EA ARE MAMA IN VIATA SI UN FRATE.VA MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNS.

 17. dula angela valeria said

  am August 17 2010 @ 6:35 pm

  cand am inceput procesul pt. redobandirea unei proprietati nationalizate abuziv, am acos certificat de calitate de mostenitor in baza caruia am castigat bunul. vreau sa stiu, in contextul modificarii impozitarii pentru a 2-a, a 3-a, si urmatoarele a imobilelor aflate in proprietatea mea, daca sant exceptatat de la aceasta impozitare de 65%, 150%, 300%, mentionandu-se ca cele dobanditer prin succesiune legala sant exceptate. Poate cineva sa ma lamureasca? multumesc!

 18. Golea Georgiana Daniela said

  am August 31 2010 @ 9:43 am

  Domnule senator,am si eu o intrebare:se poate anula un titlu de proprirtate in instanta?Mama si cu unchiul meu ar dori sa deschida succesiunea dupa bunicii mei,dar in urma unei greseli pe titlul de proprietate al bunicului figureaza si fratele acestuia desi cand traia tatal lor le impartise”averea”.Acum atat bunicii mei cat si fratele bunicului meu au decedat.Gresala aceasta este acceptata si de familia defunctului.Asta pe de o parte,pe de alta parte as dori sa stiu daca urmasii fratelui bunicului meu ar putea ceda in favoarea unchiului meu?
  Va multumesc,anticipat!Si astept raspuns!

 19. caroi crista said

  am September 29 2010 @ 5:16 pm

  in urma decesului mamei mele trebuie sa facem succesiunea ,casa ramanand fratelui meu si mie Problema este ca fratele meu sufera de dementa senila el neavand discernamand nu se poate prezenta la notar.Ce se poate face in aceasta situatie?Fratele meu are un baiat in Canada multumesc

 20. micu mirela said

  am October 26 2010 @ 6:14 pm

  buna ziua as dori sa stiu si eu ce acte imi trebuie pt o mostenire din partea unchiului lui mama a murit acum 5 luni mai este valabil cu gratuitatea de 6 luni asa am inteles de la cineva ca in timp de 6 luni poti sa faci actele de mostenire fara sa platesti
  va multumesc si astept raspuns din partea dumneavoastra

 21. viorel vlad said

  am January 10 2011 @ 10:03 pm

  buna seara.mar interesa care sant costurile in cazul declararii nule a unui act de propietate.mai am o intrebare daca in cazul in care actul de propietate al casei soacrei mele care e in ingrijirea mea este in posesia unei nepoate de gradul 3 poate face vreo neregula judicira?va multumesc astept un raspuns din partea dumneavoastra.

 22. Monica Savu said

  am January 13 2011 @ 7:46 pm

  buna seara…as vrea sa stiu daca este posibil sa pot cunoaste care sunt drepturile la care putem pretinde in cazul dat…Stapinul casei,care este decedat,nu a lasat dupa sine nici un document in care ar putea fi indicata persoana carei ii ramine averea stapinului(decedatului in acest caz),insa acesta are(avea) la rindul sau 3 copii care acum pretind la casa…intrebarea e: care este perioada de cind pot fi depuse cererile pentru a oficializa dreptul la avere persoanelor pretendente si care sunt drepturile noastre? caci,din ceea ce cunosc,fara mostenire ,adica fara un oarecare document,averea devine accesibila pentru toate trei persoane ,in functie ca loc de trai,insa aici se limiteaza alte drepturi asupra bunului…precum,constructia etc.in cazul dat totul va depinde de permisiunea celorlalti membri.

 23. Monica Savu said

  am January 13 2011 @ 7:52 pm

  P.S.Multumesc anticipat!!!!

 24. vasile said

  am March 2 2011 @ 11:00 pm

  buna seara
  mama mea a mostenit prin testament intocmit la notar, de la un unchi de-al sau, mai multe propietati.mentionez ca sotia acestuia a decedat, copii nu au avut, dar unchiul meu are un frate. poate acesta sa aiba pretentii la mostenire. succesiunea nu este facuta inca intrucat unchiul a decedat recent.va multumes si astept raspuns.

 25. stanciu adriana said

  am March 30 2011 @ 9:46 pm

  buna seara
  bunica mea a fost infiata la varsta de 4 ani,ea fiind unica mostenitoare.tatal vitreg al bunicii (adica strabunicul) a cumparat terenul de la primul lui socru,insa in actul de vanzare din 1934 – pe care l-am gasit la arhivele nationale nu este mentionata suprafata cumparata de strabunicul.dupa moartea lui mostenirea a fost impartita intre strabunica si bunica mea.in 1992 dupa moartea strabunicii s-a facut succesiunea doar dupa strabunicul (jumatate),dupa strabnica a fost lasata in plop.mentionez ca la primarie se plateste impozit pe intreaga supratata de teren.intrebarea mea este cum poate bunica mea sa ii fie trecuta toata suprafata pe numele ei avand in vedere ca in actul de vanzare nu este mentionata suprafata pe care a cumparat-o strabunicul.
  daca se poate astept un raspuns.
  multumesc.
  o seara placuta.

 26. chise ioan said

  am April 2 2011 @ 9:13 pm

  Va rog daca aveti bunavointa sa-mi spuneti in cazul in care este vorba de sotia mea cu fratii au dezbatut succesiune de la defunctii parinti,mostenind niste terenuri in anul 1996,s-a omis sa se transmita un exemplar la primaria unde este terenul, este imputabila noua si in ce consta penalizarea.
  Cu multumiri Chise

 27. dana.lore said

  am April 11 2011 @ 11:25 am

  tatal meu are jumatate din casa si eu am cealalta junatate dobandindo dupa intretinerea bunici.tatal meu vrea sa imi dea dor mie nu si sotului meu.cum poate face?

 28. onel marian said

  am May 18 2011 @ 6:39 pm

  tatal meu a decedat si nea ramas un ap cu 2 camere in sector 5 bucuresti am 2 surori daca pe surorile mele nu lea interesat mostenirea timp de 2 ani mai au dreptul la mostenire?eu m am ocupat de tot de inmormantare de pomeni de tot de renovarea apartamentului si multe altele.se poate sa primesc si un raspuns?
  va multumesc anticipat.

 29. BALESCU DOINA MIHAELA said

  am July 11 2011 @ 3:34 pm

  Buna ziua,

  In cazul in care sunt unica mostenitoare, dupa decesul mamei trebuie sa mai deschid succesiune? Tatal meu doreste sa-mi vanda casa ca sa avem acte legale de vanzare/cumparere. Oare este necesar? Din moment ce sunt singura la parinti este necesar sa deschid succesiune sau sa intocmim acte de vanzare/cumparare? Care sunt taxele pe care trebuie sa le platesc pentru succesiune respectiv mostenire? Multumesc anticipat pentru informatii. O zi buna.

 30. Scutaru Iuliana said

  am August 31 2011 @ 1:00 pm

  Buna ziua. Cred ca din greseala v-am trimis doar o parte din mail asa ca revin. Bunicul vitreg, pe care l-am ingrijit timp de 9 ani si cu care am avut un contract de intretinere, mi-a facut si un testament prin care imi lasa toate bunurile mobile si imobile tabulare si extratabulare la decesul sau. Bunicul are o fiice, fiica cu care a avut un contract de intretinere anterior celui semnat cu mine, dar care nu s-a achitat de sarcini, iar instanta a dispus anularea contractului de intretinere. La decesul bunicului a ramas o avere in fosta Basarabie (Ucraina) pt care am depus acte de despagubire la legea 290/2003. Vreau sa stiu ce parte din acea mostenire imi revine mie ca mostenitor testamentar si ce parte ii revine fiicei bunicului ca mostenitoare rezervatara asa cum este trecuta in testament.

  Cu speranta ca nu va retin mult din timpul dv.
  astept un raspuns

 31. Vintila Petronela said

  am August 31 2011 @ 1:35 pm

  Buna ziua,

  Sunt fiica din prima casatorie a tatalui meu. Tatal meu s-a recasatorit si din a doua casatorie mai are trei fete. Mama mea vitrega a facut tot posibilul sa nu tin legatura cu el. In 35 de ani ne-am vazut doar de 5-6 ori, dar am vorbit de foarte multe ori la telefon, ma suna doar cand era singur acasa, ea fiind o fire violenta. In luna august 2011, ducandu-ma in orasul in care locuia el, am aflat ca el este mort din anul 2009, ea neanuntandu-ma de acest lucru. De la starea civila am aflat ca mama vitrega este beneficiara unui testament. Am mers la un notar si am dat o declaratie de acceptare tacita. Totodata m-am prezentat la Camera Notarilor Publici si am depus o sesizare precum ca vor sa dezbata succesiunea fara a declara un mostenitor. Ce pot face in continuare pentru a intra in posesia mostenirii? Sunt sigura ca acel testament l-a facut sub presiunea sotiei, tocmai ca eu sa nu pot beneficia de mostenire.
  Mentionez ca eu locuiesc in alta zona a tarii.

  Multumec

 32. CIOBANU ION said

  am September 12 2011 @ 10:48 am

  Buna ziua dl. Senator
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
  Mama mea a mostenit de la doi unchi(fratii bunicei) si de la bunica prin testamente legalizate la notar in anul 1977 un loc de veci.Mentionez ca ulterior anului 1977,atat bunica cat si unchii mamei au decedat.In toata aceasta perioada mama mea a achitat toate taxele de intretinere care i-au fost cerute de catre Directia cimitirelor Bucuresti.Din cauza necunoasterii legislatiei
  ea a crezut ca este deja propietara(mostenitoarea)locului de veci obtinut prin testament.Avand si o varsta inaintata(91 ani)acum nu stie ce sa faca.Eu recunosc nu ma-m implicat pana acum necunoscand
  situatia exacta care este.
  Avand in vedere varsta mamei,va rog dati-mi un sfat cum pot sa rezolv aceasta problema.As dorii sa stiu daca se poate dezbate succesiunea si in instanta?
  PS:Am uitat sa mentionez ca bunica si un unchi al mamei au trait si decedat in jud. Dambovita,celalalt unchi a trait si decedat in Bucuresti.
  Va multumesc anticipat si astept un raspuns.

 33. Ivan Dana said

  am November 27 2011 @ 12:38 am

  O persoana de care am avut grija,fiind Nasa fiicei mele,nu are mostenitori si nu a lasat nici testament.A murit fulgerator,facand infarct.M-am ocupat de tot ce este necesar pentru inmormantarea ei.Va rog sa-mi spuneti daca exista vreo cale de a o mosteni,aceasta fiind si dorinta ei pe care nu a apucat sa o lase scrisa.
  Va multumesc

 34. Diana Mihaiescu said

  am January 21 2012 @ 4:51 pm

  Buna ziua,

  Va rog sa-mi raspundeti la intrebarea:

  Mostenirea unui decedat se mosteneste de sotie si de copii sau numai de copii?

  Va multumesc.

 35. Craciun Lavinia said

  am March 15 2012 @ 5:09 pm

  Buna ziua,
  Va rog mult sa ma ajutati in urmatoarea situatie:
  Tatal meu si sora acestuia au mostenit inainte de 1989 (1987) casa bunicilor cu terenul aferent in acea perioada (cred ca 250 mp). Tatal meu a cumparat de la sora lui partea acesteia, devenind unicul proprietar. Dupa revolutie a fost emis un titlu de proprietate pe numele bunicului. Sora tatalui a decedat si tatal meu impreuna cu sotul surorii decedate au vandut un teren intravilan pentru a-l despagubi pe cel din urma pentru terenul de langa casa pe care tatal meu a dobandit-o in intregime. Cumnatul acestuia nu mai recunoaste ca a fost despagubit si s-a prezentat la notar fara sa prezinte actul de vanzare-cumparare al tatalui meu si s-a trecut ca mostenitor cu cota indiviza 1/2 pe tot terenul. Ce se poate face in cazul partajului? Acesta nu doreste teren in alta parte in schimbul celui aferent casei cumpararte de tatal meu. Mentionez ca in actul de vanzare-cumparare tatal meu a cumparat gardul imprejmuitor. Poate avea cumnatul sau acces la acest teren sau la terenul pe care tatal meu si-a construit intre timp alta casa cu autorizatie de la primarie?
  Va rog mult sa ma ajutati!
  Tatal meu este disperat pentru ca a muncit si investit bani in aceasta proprietate timp de peste 20 de ani!
  Multumesc anticipat.

 36. taran gabriela said

  am April 4 2012 @ 4:36 pm

  BUNA ZIUA ! VA ROG FRUMOS SA-MI SPUNETI CUM SE FACE CALCULUL TAXEI PT.MOSTENIREA TESTAMENTARA DESCHISA LA NOTAR ? SUNT MOSTENITOR LEGATAR UNIVERSAL , MOSTENESC APARTAMENTUL CU 2 CAMERE AL MATUSII DECEDATE , BUNURILE MOBILE DIN ACESTA DAR SI BANII CE-I REVIN MATUSII PRIVIND DESPAGUBIREA DIN BASARABIA ,( DECIZIA FIIND PRIMITA DE 1 AN , S-A DESCHIS UN CONT SI SE ASTEAPTA LIVRAREA SUMEI STABILITE , 720.000 LEI, SUMA CARE SE IMPARTE LA TREI MOSTENITORI , UNA FIIND MATUSA MEA ) , ADICA 240.000 LEI ! DECI , APARTAMENTUL , BUNURI MOBILE SI SUMA DE 240.000LEI ! INTREBAREA MEA ESTE : VOI PLATI TAXA SI PE SUMA DE BANI , BANI PE CARE NU STIU DACA-I VOI PRIMI VREODATA ? AM INTREBAT CA SA STIU LA CE CHELTUIELI SA MA ASTEPT ! VA MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNS ! GABRIELA

 37. Ivascu Maria Ioana said

  am April 6 2012 @ 10:08 am

  Buna ziua! Am rugamintea la dvs, sa ma ajutati cu un raspuns:
  De curand a decedat tatal meu legitim, cu care nu am fost in relatii bune cat a trait. El nu s-a recasatorit, nu are alti copii, insa, a locuit cu sora lui (si aceasta necasatorita, fara copii ), care a fost impotriva mea si i-a interzis si tatalui meu sa dicute cu mine.Am inteles ca proprietatile sunt pe numele surorii, care traieste. Va rog sa imi spuneti ,daca, eu in calitate de fiica a decedatului, cu acte legitime, pot sa-mi cer drepturile si daca da, unde sa ma adresez.
  Mentionez ca am acelasi nume cu cel al tatalui meu, am hotarari de judecata si am primit pana la majorat pensie de intretinere de la acesta. Astept un raspuns.
  Multumesc. O zi buna va doresc !!

 38. gabriela ghitescu said

  am May 13 2012 @ 4:34 pm

  sunt infiata.tatal a murit acum18 ani.mama acerut succesiunea iar eu nestiind legile am cedat partea ce m,i se cuvenea mamai.1.vreau sa va intreb ce drepturi m,ai am eu la mostenirea mamei dupa moartea ei? 2.poate sa.i faca acte fetei mele care are deja 18 ani pa averea ei.mentionez ca le port numele lor.multumesc.

 39. Ioana V said

  am July 27 2012 @ 9:54 pm

  Defunctul (decedat in iulie 2012) are o sotie supravietuitoare si un fiu din a doua casatorie. Din prima casatorie au rezultat 2 fiice recunoscute.
  Succesiunea trebuie facuta pentru sotia suprafietuitoare 6/8, si cate 1/8 pentru fiecare copil.
  Bunurile defunctului: un ap 4 cam Piata Iancului si un teren in Slobozia noua.
  Nu exista cadastru si intabulare pe apartament si nici pe teren.
  Rog, solicit raspuns la urmatoarele intrebari:
  1. Cadastru si intabularea pentru bunuri se face pe tot bunul sau exista obligatia cf. noii legislatii sa se faca separat de fiecare mostenitor pentru fiecare cota atribuita ?
  2. Cadastru si intabularea pot fi facute si de notar ?
  3. Ce se intampla daca fiul (stabilit in America) nu isi indeplineste obligatia de a despagubi financiar pe cele doua fiice ? In cazul in care acestea (fiicele) nu impun vanzarea apartamentului si a terenului si doresc despagubire in bani.
  4. Este legal intocmirea unei procuri facuta de catre fiu mamei sale (sotiei defunctului)pentru a finaliza succesiunea si partajul ?
  5. Bunurile comune nu fac parte din succesiune ? Cum se procedeaza in acest caz.
  6. Daca fiicele nu cunosc domiciliul fratelui cum pot trimite citatie in cazul in care se ajunge in instanta ?
  Multumesc anticipat pentru sprijinul acordat.

 40. Roman Stefan Mihai said

  am August 30 2012 @ 9:19 am

  Buna Ziua
  Am o intrebare , eu sunt mostenitor testamentar iar fratele si respectiv sora mea , frati vitregi , trebuie sa se ajunga la comun acord pentru a vinde si a imparti averea sau poate vinde fiecare in dreptul lui ? Multumesc

 41. Georgeta Tanasescu said

  am September 2 2012 @ 6:17 am

  Buna ziua,
  Eu si cei doi copii ai mei(adulti) traim in Canada.
  Mama mea traieste in Romania si are un apartament proprietate personala pe care vrea sa-l lase mostenire familiei care va avea grija de dinsa cind va fi bolnava si fara putere.
  Ce acte trebuie sa faca mama mea, dar respective familie?
  Trebuie ca eu si copiii mei, ca” mostenitori legali” sa ne dam consimtamintul pentru trecerea mostenirii la familia care o va ingriji pe mama acum cind mama este in viata?
  Va rog sa ma ajutati, multumesc anticipat.

 42. Georgeta Tanasescu said

  am September 2 2012 @ 6:17 am

  Buna ziua,
  Eu si cei doi copii ai mei(adulti) traim in Canada.
  Mama mea traieste in Romania si are un apartament proprietate personala pe care vrea sa-l lase mostenire familiei care va avea grija de dinsa cind va fi bolnava si fara putere.
  Ce acte trebuie sa faca mama mea, dar respective familie?
  Trebuie ca eu si copiii mei, ca” mostenitori legali” sa ne dam consimtamintul pentru trecerea mostenirii la familia care o va ingriji pe mama acum cind mama este in viata?
  Va rog sa ma ajutati, multumesc anticipat.

 43. Iliescu said

  am October 30 2012 @ 10:20 pm

  Buna ziua,

  Am o intrebare la dumneavoastra: Bunica mea (mama tatalui meu) a murit recent. Mentionez ca si tata si bunicul au murit si ei acum 12 ani. Mostenitori am ramas eu – din partea tatei si sora tatei (matusa mea).
  Intrebarea mea este daca mama mea are dreptul la mostenirea bunicii in calitate de nora???
  Multumesc anticipat,

  Anca Iliescu

 44. buy cheap viagra in iceland said

  am November 6 2012 @ 5:47 am

  It exclusively your opinion viagra rx http://vi-edu.us/ buy cheap viagra in trenton I think, that you are mistaken. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk. viagra free trial generica viagra I consider, that you are mistaken. Let’s discuss.

 45. Ples Sorina said

  am November 10 2012 @ 4:20 pm

  Buna ziua,am urmatoarea speta : mama mea a decedat pe 16 iulie 2012 ,iar tatal meu pe data de 18 iulie 2012 ;mentionez ca sunt adoptata(decizie de infiere) si unic mostenitor.Ce ma intereseaza mai trebuie sa dezbat succesiune fiind unic mostenitor sau doar sa merg la notar pentru a obtine certificatul de mostenitor?In speranta ca imi veti putea raspunde cat mai repede cu putinta, va multumesc anticipat.

 46. catinca anton said

  am November 27 2012 @ 9:26 am

  Buna ziua!
  Daca mama mea ,decedata,a lasat prin testament toate bunurile fratelui sau,acesta include si casele care la acea vreme erau nationalizate?Daca da,in ce conditii?Se poate contesta acest act de catre mostenitorii de drept(respectiv fii,fiice)?Multumesc!

 47. manolache said

  am January 5 2013 @ 7:55 am

  Buna ziua .am o fica care imi poarta numele meu de fata ,acumeu sint casatorita si am o fata care poarta numele sotului .IMPREUNA AVEM O CASA VREAU SA STIU DACA CEA LALTA FATA ARE DREPTUL LA MOSTENIRE NE FIIND COPILUL SOTULUI,VREAU SA LAS MOSTENIRE FICEI CARE POARTA NUMELE SOTULUI CASA FIIND FACUTA CU TATAL EI.

 48. manolache said

  am January 5 2013 @ 8:02 am

  BUNA ZIUA .AM O INTREBARE.DE CE NU SE DA O LEGE PRIN CARE PARINTELE SA DECIDA CUI SA LASE MOSTENIRE .MI-SE PARE NORMALA DECIZIA PE CARE AR PUTEA SA O IA UN PARINTE CE SA FACA CU AVEREA PE CARE A DOBINDIT-O PRIN MUNCA MII-SE PARE NORMAL CA EL SA FIE CEL CARE SA DECIDA.

 49. Jeni said

  am January 10 2013 @ 10:24 am

  Buna ziua,Domnule Urban.Am o intrebare pt.dvs.Sunt unica mostenitoare a parintilor mei si vreau sa va intreb in cazul in care nu am bani pt.succesiune, muncind pe un salariu de 730ron.net.Ce pot face in cazul acesta.Mentionez ca tatal meu a murit acum 27 de ani,iar mama mea acum 1an si o luna.Ce pot face in situatia asta avand in vedere ca sunt singura si nu am nici un sprijin din partea nimanui.Am 43 de ani si sunt divortata de mai bine de12/13ani,iar in urma casatoriei nu a rezultat nici un copil.La inmormantarea mamei mele m-am descurcat singura cu toate ca mama mea mai are 2frati pe care nu ia interesat nici de mama nici de costurile aferente inmormantarii.Invatati-ma va rog din suflet ce pot face in cazul acesta.Am o teama interioara sa nu mi se intample ceva din partea familiei cu toate ca am intrerupt orice relatie cu ei.Stiti cum se intampla dupa un astfel de necaz,incep sa apara si pretentiile.Va multumesc din suflet in speranta unui raspuns.

 50. cozma maria said

  am January 24 2013 @ 8:35 pm

  in anul 1994 am inceput un proces pt. redobandirea unei propritati nationalizate abuziv sotul si fratele lui finnd mostenitori legali avand cote egale in 2002 sa castigat procesul si ramane irevocabbila decizia civila si intabularea in cf. in 2003 cota parta a fratelui a fost cumparata cu act.vanzare-cumparare de catre sotul meu si subsemnata sotul revenandui 3/4, iar mie 1/4 .in 2003 am vandut ap. care il detineam dinaintea casatorei [1980] si ne-am mutat in acel ap.redobandit pe care l-am amenajat si imbunatatit.intrebare vrem sa divortam pe cale administrativa suntm casatoriti din 1984 pana in prezent si cer sotului ca ambi sa detinem cota de 1/2 sotul nu vrea spunand ca conf. legi nu am dreptul si nici nu e de acord va multumesc!

 51. anca said

  am January 30 2013 @ 6:52 pm

  daca bunicii au murit iar eu am fost crescuta de ei de la o luna cum poate fi trecuta casa pe mine cel mai simplu?bunicii mei au 5 coiii,dintre care unul este tatal meu.ei sunt de acod sa fie trecuta casa pe mine

 52. Anca said

  am February 5 2013 @ 12:25 am

  am si eu o problema…bunici de pe tata au murit …si tatal meu avea pamant mostenire dar fara acte la fel si frati tatalui meu…tatal meu a murit si el acum 6 ani,si acuma o soro dea tatalui meu vrea sa imi schimbe pamantul…adica sa iau eu pamantul ei si ea sal ia pe al meu…pt ca e mai bun al meu.de ani de zile de cand bunici au stabilit impartirea pamantului a fost totul bine,dar dupa ce a murit tatal meu incearca sa ne ia pamantul….cum as putea sa fac sa am acte?

 53. MARINCEL ALEXANDRA said

  am February 6 2013 @ 8:15 pm

  daca am testament si am acceptat mostenirea si urmeaza deschiderea succesiunii,pana la solutionare ma pot considera proprietarul imobilului si pot schimba incuietorile? Deoarece mama defunctei,sngurul mostenitor de drept traieste, si poate umbla si lua din casa orice sau poate deteriora lucruri.Multumesc anticipat si astept raspuns!

 54. ayala alexandra said

  am February 13 2013 @ 12:46 am

  Buna ziua.Am o intrebare.tatal meu a avut 2 matusi de gradul 1 care au decedat.cumnata tatalui meu a avut grija de ele in ultimul timp.varsta matusilor la deces a fost de 88 si 89 de ani.matusile nu au fost casatorite niciodata si nu au avut copii.dupa deces cumnata tatalui meu a spus ca matusile I-au lasat ei tot prin testament.tatal meu are dreptul sa atace testamentul?

 55. poenaru lica said

  am February 18 2013 @ 10:32 pm

  dupa decesul mamei tatal ma dat in adoptie unei famili.Am dreptul la mostenirea parintilor naturali?V-A MULTUMESC

 56. Marinela said

  am February 19 2013 @ 8:00 am

  Buna ziua.

  Tatăl nostru (suntem 3 frați) a murit in Iunie 2012.

  Mostenitori suntem noi 3 frați si mama noastră.

  Întrebare NOI COPIII PUTEM RENUNȚA LA MOSTENIRE ?????(lăsănd bineinteles sa treacă un an de la moarte)
  : DORINȚA NOASTRĂ, A COPIILOR, ESTE DE A LĂSA TOTUL MAMEI NOASTRE, dar in același timp nu am vrea sa aibă dreptul la partea noastră, descendenti din partea decedatului.

  Va multumesc mult pentru acest serviciu pe care îl Dati.
  Marinela

 57. Adrian Andronovici said

  am February 27 2013 @ 9:32 pm

  Buna ziua.

  Tatăl nostru (suntem 3 frați) a murit in 1990

  Mostenitori suntem noi 3 frați si mama noastră.

  Dorinta mea e de a renuta la mostenire,adica de la 1/4 care o detin din casa parinteasca.

  Cum o pot face si unde trebuie sa ma adresez

  Multumesc mult!!!

 58. Ella Raducanu said

  am March 1 2013 @ 1:57 am

  Buna ziua!Sper ca nu m-am ” trezit ” prea tarziu…Bunica (din partea mamei)a avut 4 copii(decedati inaintea ei) si 3 nu au avut copii.Dupa decesul bunicii (1983)am ramas sa mostenim o casa pe un pamant de 2500mp in loc Cislau jud Buzau,eu si matusa mea(sotia unia din fratii mamei,singura in viata,astazi are 91 de ani..)Ultima oara am fost la accea casa in 1996(an cand am facut si un certificat de mostenitor,la notarul din Patarlagele-Nehoiu,certificat in care matusa nu este trecuta pentru ca nu si-a dorit asta,el ramanand doar pe numele meu.Astazi,2013,am constatat ca matusa a facut o alta succesiune(in care nu apare decat dansa)a scos Titlul de Propietate,a facut cadastru si..a vandut propietatea ficei fratelui dumneaiei…neglijand intentionat existenta mea.Doare. INTREBARI:pot gasi un avocat care sa se implice in rezolvarea acestei situatii? Exista legal,civil,penal…o rezolvare?Daca Titlul de Propietate nu contine toti mostenitorii poate fi anulat(cu actiune in justitie)si sa se emita un Titlu care sa corespunda situatiei reale,legale? Pot solicita la primaria din localitate dosarul pe baza caruia sa emis Titlul? Eu detin doar Certificatul de mostenitor in care apar doar eu,certificatele de nastere-deces ale bunicii,mamei. Ajutor,doar un avocat ma poate lamurii.Multumesc,cu respect,ER

 59. Marcela Manescu said

  am March 9 2013 @ 5:18 pm

  Sotul meu a este foarte bolnav, are cancer si nu mai poate vorbii, merge, nu mai poate sa lase apartamentul ca mostenire unuia dintre copiii lui, are 3 copii si celui mic vrea sa-i lase apartamentul.Daca moare sotul meu, cum sa procedez sa le fac acte de vanzare cumporare cu clauza de intretinere copilului meu celui mic,dace este bine sa deschid taxa de succesiune sau este mai bine sa nu o deschid? Cum se imparte valoarea apartamentului ma intereseay[ si ce posibilitati am sa le fac acte sa nu mai plateasca celorlalti 2 copiii alor mei?multumesc Astept un raspun.

 60. simona said

  am March 20 2013 @ 7:48 pm

  Buna!De 4 ani a murit mama,tata fiind decedat de 14 ani,noi suntem 4 frati.Trei fete si un baiat.Eu fata ceea mai mica am avut grija de mama ,fiind si tutorele dansei,dupa moartea ei am intrat in drepturi toti frati.Din pacate fratele meu este plecat de 5 ani si nu stim nimic de el(ca este in tara sau in strainatate)am intrebat toata lumea care il stie si nimeni nu a stiut de el.Cum am putea vinde un apartamaent lasat de mama,fara sa il mai implicam si pe fratele meu sau cum sa facem ca sa il putem vinde?intretinerea apartamentului este pe numele meu,si avand probleme cu serviciu nu il mai pot intretine,iar surorile mele sunt somere.Noi am vrea sa deschidem un cont fratelui meu sa depunem suma impartita pe numele lui si atunci cand va veni sa poata dispune de partea lui.Ce ma sfat imi puteti da? Multumesc!

 61. chelariu dumitru said

  am April 3 2013 @ 6:59 pm

  sint singura la parinti numai mama mai este in viata trebuie facut act de succesiune sau nu? va multumesc.

 62. dobre mircea said

  am April 30 2013 @ 5:08 pm

  dupa moartea tatalui meu ,am facut succesiunea ,eu cu mama ramanand mostenitorii apartamentului.Mama vrea acum sa vanda apartamentul ,intrebarea mea este daca are dreptul fara acordul meu,.

 63. Nemeti Alina said

  am May 12 2013 @ 1:47 pm

  Buna ziua!
  Unchiul si matusa mea , care nu au copii, mi-au lasat prin testament intocmit la notar o proprietate. Vreau sa stiu daca fratii sau surorile lor pot ataca acest testament.
  Va multumesc !

 64. Costea Luminita said

  am May 13 2013 @ 7:46 pm

  Buna seara!
  Am si eu o intrebare: am fost informata de un verisor din partea unchiului decedat in 2003 ca matusa- decedata in 2012- m-ar fi mentionat in testamentul intocmit in 2003 alaturi de alti 4 verisori( 2 verisori din partea unchiului si 2 din partea matusii), deoarece nu aveau copii.Persoana care m-a informat am aflat ca a dat-o in judecata din 2007, sustinand ca are dreptul la o parte din avere, judecata care a durat pana la moartea matusii.
  Are vre-un drept la mostenire daca nu a fost trecut in act?
  Si unde ma pot interesa daca este adevarat, deoarece nu mai stiu nimic de ceilalti verisori trecuti in testament?

 65. Irimia Doru said

  am May 17 2013 @ 5:49 pm

  E bine ca suntem avocați,dar n-ar fi bine să cunoaștem și limba română, că doar o vorbim în fiecare zi…

  „Copii” este nearticulat, este doar forma de plural pe când

  „Copiii” este articulat, de unde și

  „…indiferent de faptul dacă sunt sau nu COPIII lui…”

 66. vasile said

  am May 18 2013 @ 1:46 pm

  am testament dat de mama mea la notariat si autentificat cu doi martori.mama decedat.as dori sa stiu cum pot intra in posesia averii .ms

 67. maria said

  am July 23 2013 @ 11:16 pm

  Buna seara ! Va rog sa ma lamuriti in situatia urmatoare : daca un testament autentic a fost anulat intr-un proces iar ulterior facand o expertiza grafica extrajudiciara s-a constatat ca acel testament nu a fost semnat de decedata , mai pot face ceva ? Eu vreau sa raspunda cei care au facut falsul , astept un sfat si parerea d-voastra ! Multumesc !Maria

 68. alina said

  am August 15 2013 @ 9:08 pm

  Buna ziua,
  Am o nelamurire, mama este singura la parinti. Pe mama o cheama ca pe bunicul iar pe bunica o cheama cum ii spunea cand era fata pentru ca au divortat bunicii. La moartea bunicii mama este mostenitoarea ei sau trebuie facute acte inainte ca bunica sa moara pe numele mamei deoarece poarta nume diferite?

 69. Maria Cioata said

  am September 13 2013 @ 10:42 am

  Daca tatal meu a decedat ,fara sa lase un testament , mama ramasa in viata, poate sa-mi lase casa cu conditia ca eu o ingrijesc pina in ultima ei zi de viata,daca e posibil ce act trebuie sa faca si unde ?

  Va multumesc pentru un eventual raspuns !

 70. Mona said

  am October 25 2013 @ 10:07 am

  Buna ziua!
  Verisoara mea a decedat, locuia intr-un apartament care a fost cumparat de ea. Nu a fost casatorita si nu a avut niciun copil.
  Va rog sa-mi spuneti daca mama ei (in varsta de 80 de ani) este unic mostenitor, in conditiile in care exista si o sora vitrega (dupa tata ei, decedat inainte de 1989). Poate exista posibilitatea ca si sora ei vitrega sa o mosteneasca? Daca da, in ce cota?
  Va multumesc!

 71. sinko zoltan said

  am November 6 2013 @ 7:38 pm

  buna ziua. am o intrebare pentru dumneavoastra.un testament se poate ataca?eu nu stau cu parintii mei. tata este singurul mostenitor al unui teren si al unei case .suntem trei frati in plus mai sunt verisori de gradul 1 care au dreptul din averea tatalui dupa decesul lui. tata fara sa ne anunte a intabulat toata proprietatea pe numele lui fara ca noi sa fim anuntati si a inceput sa deie o parte din teren pt un cumnat pt. a construi o casa fara ca noi sa fim in prealabil intrebati.cind am ajuns la fata locului tata nea dat afara din curte si nea spus ca noi nu avem ce cauta acolo si nu mai avem dreptul la nimica. mentionez ca noi nu locuim in casa parinteasca si sincer va spun nea surprins reactia tatei. ce putem face ca sa nu fie suparare-noi dupa acest eveniment mai putem face ceva ca mai tirziu sa nu fim exclusi din mostenire.poate tata sa intabuleze sa scrie pe numele lui averea fara sa ne intrebe pe noi?tata mai avea doi frati care aveau patru copii care au ramas si ei surprinsi de acest comportament. averea nu este extraordinar de mare dar toti avem amintiri de copilarie si nu dorim ca casa si pamintul sa fie dat expropriat si modificat de cineva . ce putem face? va multumesc

 72. margareta said

  am November 10 2013 @ 9:15 pm

  tata a decdat, pe timpul vetii tata a facut testamet lui mama si mamaluitata pe toate bunurile mobile si imobile – noi suntem 4 copii, ce trebuie sa facem, daca se tine cont de testament in conditia in care noi deschidem sucesiune, tata impreuna cu mama are un aprtament de 2 camere la Brasov pe care trebuie sa-l vindem
  tata a murit 23 dec 2012
  si cand intra in vigoare testamentul
  si unde trbuie sa deschidem sucesiunea si in ce termen sa fim scutiti de impozit la sat
  va multumesc

 73. vlad irina said

  am December 26 2013 @ 4:25 pm

  Poti face testament pe un teren care nu este intabulat pe numele tau .Ce valoare are acest testament.

 74. noaghi diana said

  am January 20 2014 @ 4:06 am

  Bunicul a facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in anul 1991. In anul 1995 a decedat. In cerere a cerut toate drepturile, fara suprafete. La succesiune bunica vitrega si varul au spus ca terenurile sunt trecute pe varul meu, deci nu le-am trecut la masa succesorala. Copiii bunicului au murit, respectiv tatal lui si tatal meu. Cu vreo doua luni in urma, am aflat ca varul meu s-a declarat unic mostenitor la primaria comunei respective, luand titlurile de proprietate pe el, desi cererea era facuta de bunicul, ba mai mult a facut si el cerere pentru padure, desi cererea bunicului era facuta pentru tot. A mai si vandut din teren. Nu era normal ca titlurile sa fie pe numele bunicului si noi sa facem succesiune? Mostenirea este imprescriptibila. Este valabil si in acest caz? Cum sa procedez pentru anularea titlurilor? Trei a primit, iar primaria nu e deloc cooperanta si cred ca acolo se ascund mai multe lucruri. Pe cine chem in judecata si cine imi plateste lipsa de folosinta in toti acesti ani? Eventual va trebui sa cer si anularea contractelor de vanzare-cumparare, daca ele exista. Va multumesc!

 75. Diana said

  am February 25 2014 @ 10:54 am

  Bunica a facut testament in primaria satului pe o nepoata, dupa un timp sa prezentat la primarie si a anulat testamentu printr-o cerere scrisa de secretara , bunica a decedat si secretara a dat demisia.Actuala secretara nu gaseste cererea de anulare , astfel nepoata devenind mostenitoare legala , vreau sa stiu daca au dreptul la mostenire cei 4 copii, al bunicii ? Ce putem face ? va rog mult sa-mi raspundet . Va multumim

 76. Daniela Nicolescu said

  am April 1 2014 @ 10:12 am

  Buna ziua,

  Sotul meu a primit mostenire o casa, de la bunica lui (decedata). Am facut formalitatile la administratia financiara, in sensul ca, am trecut ROL-ul pe numele sotului, am achitat impozitul, am facut cadastru si intabulare. Intrebarea este, unde trebuie sa mergem pentru a trece contractul casei pe numele nostru si a putea sa ne facem mutatia in actele de identitate?

  Multumesc!

 77. Bumbu LIana said

  am May 11 2014 @ 6:46 pm

  Matusa mea a avut un singur copil care a decedat in luna ianuarie.Copilul era casatorit dar nu avea mostenitori.Cine este chemat in acest caz la mostenirea fiului ei?Dar in cazul decesului matusii mele cine este chemat la mostenire?

 78. APROFIREI CRISTINA said

  am June 28 2014 @ 7:06 am

  Buna ziua!Sotul meu este infiat de parintii materni,mama lui (care l-a nascut)a decedat in 2005 si mai are un copil dintr-o relatie iar in 2010 a decedat si mama legitima(bunica).Singurul supravetuitor este socrul meu in varsat de 83 de ani care traieste in concubinaj de 3 ani cu o femeie, a decis sa-i faca testament notarial pe una din camerele din casa.Poate fi atacat acest testament ,este posibil sa se faca testament pe o camera din locuinta? Ce rol are acest testament dupa moartea socrului meu daca casa v-a fi avariata?
  Va rog din suflet sa ne ajutati!!!

 79. George Marin said

  am August 6 2014 @ 12:57 am

  Am si eu o intrebare!Se pune restictie cand ajungi la o varsta si nu mai poti da injudecata sa anulezi contractu de intretinere

 80. ana predescu said

  am September 24 2014 @ 6:28 pm

  mama i-a facut testament la notariat fratelui meu eu am dreptul la rezerva testamentara? multumesc.

 81. Dana said

  am October 5 2014 @ 3:46 pm

  As dori sa știu daca este valabil testamentul dat la notar si care este modalitatea de atac? Menționez ca nu este făcută succesiunea după tatăl meu( trăiește doar mama mea)??!!!

 82. alin said

  am October 22 2014 @ 8:16 pm

  Buna seara. am si eu o intrebare. Bunicul meu a decedat acum 2 ani si nu s-a facut succesiunea si eu stau in apartamentul sau si din perioada vietii si dupa decesul acestuia. El mi-a lasat un act de donatie neinregistrat la notar iar taicameu nu s-a ocupat de apartamentul ramas mostenire ,eu ocupandu-ma de toate. Cum as putea face pentru a de veni proprietarul apartamentului atat timp cat nu s-a facut nici o succesiune? Multumesc anticipat.

 83. Chirtoaca Lidia said

  am December 7 2014 @ 5:05 pm

  Buna , am o intebare, eu sunt casatorita cu sotul de 10 ani , traim in casa soacrei, avem o fica 7 ani , suntem la evidenta (cu traiul) in casa soacrei , ambele , in cazul divortului cu ce ma aleg eu??/?
  casa documental e pe soacra………..

 84. petrica 2 said

  am January 5 2015 @ 11:19 am

  pt nulitata absoluta patiala a certificatului de mostenitor emis an 1994

 85. Nicolae said

  am January 13 2015 @ 11:10 pm

  Buna ziua

  Am o intrebare.
  Asa s-a intamplat ca parintii au decedat de 18-20 ani in urma, am ramas doi frati care traiam separat de parinti si nici unul nu a depus dosar de succesiune. Acum 10 ani a decedat si fratele. Casa parintilor sta fara stapin. Pot eu dupa atata timp sa inregistrez dupa mine acest imobil?
  Va multumesc anticipat.

 86. victoria said

  am January 16 2015 @ 4:21 pm

  tata a decedat cind eu aveam 2 ani la 6 ani mama naste un alt copil de la concubin ce poarta numele de familie a lui dupa 16 ani decedeaza si mama de 16 ani fratele de pe mama impreuna cu tatal lui traiesc in casa facuta de tata meu si mama noastra concubinul practi n-a participat la canstructii el numai o folosea acum aflu ca de 6ani zile concubinul a privatizat casa cei de la primarie motivind ca dinsul era scris in jurnalul casnic ajutati-ma va rog care sunt drepturile mele

 87. petrica 2 said

  am January 29 2015 @ 12:47 pm

  de ce numai raspunde dl avocat ?

 88. Ticulescu Cristian said

  am February 8 2015 @ 10:08 am

  buna ziua.in anul 1996 am primit o mostenire in bani de la sora mamei mele ,care a decedat in germania,ea fiind cetatean german.dupa succesiunea legala si plata impozitelor pe mostenire(in germania) mai datorez vreo suma de bani fiscului din romania?

 89. Laura Teona said

  am February 9 2015 @ 10:04 am

  Daca mostenitoarea decedata in 1995 poate revendica sau sa i se atribuie o mostenire diin 2002? sau descendentilor acesteia care sunt in viata dar n-au certificat de mostenitor?
  Multumesc antiipatr pentru raspuns.

 90. lazar said

  am February 14 2015 @ 7:49 am

  detin o incheiere a tribunalului sectia carti funciare in baza certificatului de mostenitor din 1953 eliberat de notariatul de stat in 1954, in care bunurile strabunicului meu specificate cu numere too cuprinse in c.f.sa se intabuleze dreptul de proprietate sub titlu de drept> succesiune testamentara in favoarea bunicului meu. bunicul a decedat in 1978,mama este mostenitoare, ea ce trebuie sa faca sa i se transfere pamantul daca nu a cerut cu legea 18, mai poate cere sau ce mai poate face. mentionez ca pe incheiere sunt trecute imobile cu nr.de ordine si nr.top

 91. lazar said

  am February 14 2015 @ 8:00 am

  va rog sa/mi dati un raspuns.mentionez ca detin si certificatele de casatorie si de moarte a stabunicului,precum sicerificat de nastrere si casatorie a bunicului,certificat dedeces al bunicului pot sa/l cer de la primarie

 92. Jujescu Vasile said

  am February 25 2015 @ 12:40 pm

  Eu si sotia vrem sa incheim un document inre noi doi, ca in caz de deces unul dintre noi copii sa nu aiba dreptul la averea decedatului.Astept raspuns.

 93. Jujescu Vasile said

  am February 25 2015 @ 12:44 pm

  Eu si sotia vrem sa incheim un document inre noi doi, ca in caz de deces unul dintre noi, copii sa nu aiba dreptul la averea decedatului.Astept raspuns.

 94. DAMIAN ION said

  am March 17 2015 @ 7:54 pm

  Buna seara,
  Va rog sa ma ajutati, sa ma lamuresc cu o problema importanta ptr mine,
  Cinci frati si doi nepoti ,am mostenit un frate ,care a decedat si am vrea sa vindem garsoniera mostenita ,dar unul dintre frati e plecat din tara si nu avem adresa lui. Cum putem proceda daca gasim un cumparator. Va multumesc

 95. CORINA said

  am March 31 2015 @ 7:07 pm

  Am un testament care a fost intocmit in Bulgaria 1937 lasat bunicului care era minor atunci, drepturi de mostenire in suprafata de 10ha teren arabil…apoi dupa 1940 au fost stramutati in Romania.
  Bunicul este decedat si nu a stiut de acest testament…fiind gasit de mine la o ruda! …are numar de inregistrare si este specificat ca exista si al doilea exemplar la dosar in Bulgaria!
  Exista un temei legal de atacare a testamentului??? Multumesc!

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: