Ce trebuie să stiti daca sunteti chemat martor în proces

Tweet this

Prin întocmirea acestui ghid se urmăreşte a se oferi datele şi informaţiile de care are nevoie orice persoană ce a fost citată sau poate fi citată ca martor, într-un proces. Orice alte informaţii, în legătură cu posibila dumneavoastră calitate de martor într-un proces, le puteţi solicita de la organul judiciar care v-a citat în mod legal.

Martorii sunt consideraţi „ochii şi urechile justiţiei" iar această caracterizare se întemeiază atât pe  vechimea în timp a acestui mijloc de probă, cât şi pe faptul că el este  aproape nelipsit dintr-un proces penal .

Potrivit dispoziţiilor art. 78 din Codul de procedură penală martorul este: „persoana care are cunoştinţă despre vreo faptă sau vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal".

În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească toate aspectele cauzei pe bază de probe.

La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată, orice persoană care are cunoştinţă de existenţa unor probe sau deţine mijloace de probă, este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze.

Citarea

1. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pot dispune citarea dumneavoastră în calitate de martor într-o cauză atunci când există indici că aveţi cunoştinţă de o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului.

2. În acest caz se va emite o citaţie oficială de către organul judiciar, care va fi transmisă la domiciliul dumneavoastră sau la locul în care puteţi fi găsit. Citarea dumneavoastră se poate face şi prin notă telefonică sau telegramă.

Citaţia este individuală şi va trebui să cuprinsă următoarele menţiuni:

- denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul acestora, data emiterii şi numărul dosarului;

- numele şi prenumele dumneavoastră, calitatea în care aţi fost citat, respectiv cea de martor şi obiectul cauzei în care urmează să depuneţi mărturie;

- adresa dumneavoastră completă (localitate, judeţ, stradă, nr. apartament, sector, eventual judeţ, comună, sat);

- ora, ziua, luna, anul, locul unde urmează să vă prezentaţi, invitaţia de a vă prezenta la data şi locul indicat;

- atenţionarea dumneavoastră că în caz de neprezentare urmează să suportaţi consecinţele legale, respectiv  aplicarea unei amenzi judiciare conform art. 198 alin. 3 lit. c din Codul de procedură penală;

- semnătura celui care emite citaţia.

3. Prezenţa în faţa organului judiciar care v-a citat legal este foarte importantă, întrucât mărturia dumneavoastră va contribui la clarificarea faptelor şi aflarea adevărului.

- dacă prezenţa ori ascultarea dumneavoastră este necesară într-o cauză, iar, anterior, deşi aţi fost legal citat nu v-aţi prezentat, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune aducerea dumneavoastră pe baza unui mandat de aducere care se va executa prin organele poliţiei

4. În situaţia în care sunteţi soţ sau rudă apropiată a învinuitului/inculpatului, ori aveţi obligaţia păstrării secretului profesional sau aveţi calitatea de parte civilă, parte vătămată în proces, nu sunteţi obligat să depuneţi mărturie în cauză.

5. În calitate de martori pot fi ascultate şi persoanele minore până la vârsta de 14 ani, situaţie în care ascultarea se face în prezenţa unuia din părinţi sau a tutorelui, ori a persoanei căreia îi este încredinţat acesta spre creştere şi educare.

6. Dacă nu vă puteţi deplasa din motive de sănătate sau alte motive, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, pot proceda la audierea dumneavoastră în locul unde vă aflaţi.

7. Atunci când aveţi dificultăţi în a înţelege limba în care se desfăşoară procesul penal, ori în exprimare, puteţi solicita organului de urmărire penală sau instanţei de judecată să vă asigure un interpret care să facă posibilă depunerea mărturiei.

Etapele care trebuie urmate după primirea citaţiei:

1. După primirea citaţiei, trebuie să citiţi cu atenţie conţinutul acesteia, iar dacă aveţi nelămuriri puteţi solicita informaţii suplimentare de la organul judiciar care a emis citaţia.

2. Aveţi obligaţia să vă prezentaţi la locul, ziua, ora menţionate în citaţie şi aveţi datoria să declaraţi tot ce ştiţi cu privire la faptele cauzei.

3. Atunci când vă prezentaţi la organul care a emis citaţia trebuie să aveţi la dumneavoastră un act de identitate pentru a putea fi legitimat.

4. Trebuie să aveţi în vedere că în anumite situaţii nu poate fi respectată ora stabilită pentru audierea dumneavoastră deoarece de regulă, sunt citate mai multe persoane într-o cauză la aceeaşi dată şi este greu de calculat cu exactitate perioada de timp în care o persoană trebuie audiată. Este posibil ca audierea dumneavoastră să fie amânată sau să continue în ziua următoare sau la o altă dată.

5. În sala de judecată, sau în biroul procurorului nu puteţi intra până nu sunteţi chemat în mod expres şi trebuie să evitaţi să intraţi în legătură cu alte persoane citate pentru aceeaşi cauză, pentru a evita ca mărturia dumneavoastră să fie denaturată.

Etapele audierii propriu-zise:

1. În momentul când v-aţi prezentat în faţa autorităţii judiciare care a emis citaţia, sunteţi întrebat despre datele de stare civilă şi vi se va solicita un act de identitate.

2. Veţi fi întrebat dacă aveţi calitatea de soţ sau rudă a vreuneia dintre părţile din proces, în ce raport vă aflaţi cu acestea şi dacă aţi suferit vreo pagubă de pe urma infracţiunii.

3. Înainte de a fi ascultat ca martor, vi se v-a solicita de către procuror sau judecător să precizaţi religia dumneavoastră pentru a putea depune jurământul sau pentru a rosti formula prin care vă obligaţi că veţi spune adevărul şi nu veţi ascunde nimic din ceea ce ştiţi.

După depunerea jurământului sau rostirea formulei, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată vă v-a înştiinţa că în situaţia în care nu spuneţi adevărul comiteţi infracţiunea de mărturie mincinoasă.

Toate aceste menţiuni vor fi cuprinse în declaraţia scrisă.

4. Dacă persoana care urmează să fie audiată este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani ea nu va depune jurământul, însă i se va atrage atenţia să spună adevărul.

5. Înainte de începerea audierii dumneavoastră vi se face cunoscut obiectul cauzei, vi se  arătă faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora aţi fost propus ca martor şi vi se solicită să declaraţi tot ce ştiţi în legătură cu aceste fapte sau împrejurări.

6. Audierea dumneavoastră se va face separat de alţi martori sau părţi din proces, iar dacă declaraţia dumneavoastră este în contradicţie cu declaraţiile altor persoane ascultate, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pot dispune confruntarea dumneavoastră cu persoanele respective.

În această situaţie puteţi solicita organului judiciar să vă permită să adresaţi întrebări persoanelor cu care sunteţi confruntate.

7. Declaraţia va începe cu relatarea faptelor sau împrejurărilor despre care aţi luat cunoştinţă direct sau prin anumite împrejurări.

Ulterior, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată vor adresa întrebări cu privire la faptele şi împrejurările ce trebuie constatate în cauză, cu privire la persoana părţilor şi la modul în care aţi luat la cunoştinţă despre cele declarate.

8. Declaraţia se va consemna într-un document tipizat intitulat „Declaraţie de martor" pe care aveţi dreptul să o citiţi, iar dacă sunteţi în imposibilitatea să parcurgeţi conţinutul acesteia, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată vor da citire conţinutului acesteia; dacă cele consemnate corespund realităţii veţi semna declaraţia pe fiecare pagină şi la sfârşit.

În conţinutul declaraţiei organul judiciar va consemna ora începerii şi ora încheierii ascultării dumneavoastră în calitate de martor.

9. După audierea de către instanţa de judecată puteţi rămâne în sala de şedinţă la dispoziţia instanţei, însă este posibil să se dispună retragerea dumneavoastră din sală în vederea reaudierii sau confruntării cu altă persoană.

Sumele cuvenite martorului:

1. Atunci când sunteţi chemat de organul de urmărire penală sau instanţele de judecată în calitate de martor, aveţi dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi alte cheltuieli prilejuite de chemarea dumneavoastră.

2. Dacă sunteţi salariat, aveţi dreptul la venitul de la locul de muncă pe durata lipsei de la serviciu determinată de prezentarea dumneavoastră la organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, iar dacă nu sunteţi salariat, dar aveţi venituri din muncă, aveţi dreptul la o compensare.

Protecţia martorului

În anumite situaţii, dacă există probe sau indicii temeinice, că prin prezentarea dumneavoastră în faţa organului judiciar şi declararea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, aţi putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală, ori libertatea dumneavoastră sau a altor persoane, procurorul sau instanţa de judecată poate încuviinţa ca datele de identificare ale dumneavoastră să nu fie făcute publice şi să vi se atribuie o altă identitate sub care să apăreţi în faţa organului judiciar.

În această situaţie datele dumneavoastră reale vor fi consemnate într-un proces – verbal care se va păstra în condiţii de maximă siguranţă.

Tot pentru a asigura protecţie celui ce depune mărturie, procurorul sau instanţa de judecată poate dispune ca audierea să acestuia să se facă prin intermediul mijloacelor tehnice specifice (audio şi video), fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala unde se desfăşoară şedinţa de judecată. În acest caz, dacă situaţia o impune, se poate utiliza o reţea de televiziune cu imaginea şi vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

Conţinutul declaraţiei dată în aceste condiţii va fi transcrisă şi vi se va cere să o semnaţi, urmând ca transcrieea să fie păstrată îtr-un loc special, în plic sigilat, în condiţii de maximă siguranţă.

În procesele privind infracţiuni de violenţă între membri aceleiaşi familii, instanţa poate dispune ca martorul sub 16 ani să nu fie audiaţi în sala de şedinţă, urmând a fi prezentate audieri efectuate în prealabil, prin mijloace audio-video.

Procurorul sau instanţa de judecată pot dispune măsuri pentru protejarea deplasării martorului la instanţă, prin însoţirea lui de către poliţie sau supravegherea domiciliului ori a reşedinţei.


Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com

Foto : computerforensicsonline.co.uk
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 13025

10 Comentarii pana acum»

 1. Cum procedezi dac? e?ti citat ca martor într-un procesc « Teologie pentru azi said

  am September 10 2008 @ 1:30 pm

  […] Cf. sursa. […]

 2. munteanu raluca said

  am November 29 2008 @ 7:12 pm

  este normal ca atunci cand esti citat ca martor,sa ti se ceara sa ai si un avocat?astept un raspuns urgent.multumesc

 3. stan maria said

  am March 14 2009 @ 10:56 pm

  sunt martor in proces la iccj si am dat pana acum 2 declaratii dar cea de a doua contine mai multe informatii care nu se gasesc in prima, sunt extrem de ingrijorata, trebuie sa-mi angajez avocat pt a nu se rasfrange totul impotriva mea?

 4. laurentiu said

  am November 27 2009 @ 10:40 am

  io am motat o camera video sa supravegheze masina si la un vecin dupa strada ia spart casa a venit la mine vecinul sai dau anregistrarile i lem dat si acum mia venit citatie cas martor si nu vreu sa ma duc ce e de facut?

 5. ciocan sorin said

  am February 17 2011 @ 11:13 pm

  buna seara, am primit o citatie acasa cum ca as fi citat ca martor la politie “in cauza privind SC ANCORA SRL EFORIE” aceasta societate este o pensiune de la mare unde am stat cazat in vara lui 2010, nu am nici o idee de ce sunt chemat ca martor, citatia e de la IPJ SERVICIUL DE INVESTIGATIE A FRAUDELOR, MULTUMESC!

 6. Dana Mocanita said

  am October 10 2011 @ 6:46 pm

  am primit si eu o citatie in calitate de martor privind un inculpat pe care nu il cunosc…eu sunt plecata din tara si nu am cum sa revin pt o declaratie…ce consecinte poate avea neprezentarea?

 7. Cristi said

  am December 18 2012 @ 7:21 pm

  ce consecinte ar putea avea neprezentarea in calitate de martor, la organul de politie?

 8. ELENA said

  am March 28 2013 @ 1:27 pm

  Buna ziua. Neprezentarea la proces, atrage dupa sine o amenda conform codului penal.

 9. cip said

  am June 14 2013 @ 9:01 am

  Amenzile sunt de la 250 pana la 5.000 de lei, cum am aflat azi de la un jandarm care avea mandat sa ma aduca, ca martor, dupa ce initial nu m-am prezentat.

  Am raspuns la mai multe intrebari :)

  In rest, se scrie VA RASPUNDE, VA FACE, si nu V-A RASPUNDE, V-A FACE.

 10. RAIA FLORICA said

  am August 20 2014 @ 6:56 pm

  Am fost astazi la DIICOT Giurgiu citat ca martor, mi sa spus ca pentru decontarea transportului trebuie sa fac o cerere si sa o trimit prin posta catre procurorul sef al DIICOT Giurgiu, dar nu a avut un model de cerere a spus ca nu a mai solicitat nimeni decontarea transportului pana acum. Ce ma sfatuiti sa fac, ca sa decontez bonul de combustibil?
  Va multumesc!

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: