Banner

Acţiune in Justitie pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Tweet this

Uzucapiunea, ca mod de  dobândire a proprietăţii asupra unui imobil,  reprezintă în mod indirect şi o sancţiune a fostului proprietar, care, prin pasivitatea lui, a făcut ca timp îndelungat bunul să se afle în posesia altei persoane, ce s-a comportat ca un adevărat proprietar.


Ca atare, e necesar ca acţiunea  în constatarea dobândirii dreptului de proprietate  prin efectul uzucapiunii, să fie soluţionată în contradictoriu cu fostul proprietar.


Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 356 din 13 ianuarie 2006C.F. a chemat în judecată Primăria Municipiului Giurgiu şi Ministerul Finanţelor  prin D.G.F.P. Giurgiu solicitând să se constate calitatea sa de proprietar prin efectul uzucapiunii asupra suprafeţei de  200 m.p. teren situat în Giurgiu.
În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că stăpâneşte acest teren din anul 1959, când a cumpărat de la O.D. cu chitanţă suprafaţa de 450 m.p., pe care în 1979 a fost nevoit să o doneze statului, donaţia fiind constatată nulă, prin sentinţa civilă nr.1462 din 5 aprilie 1994 a Judecătoriei Giurgiu, iar prin sentinţa civilă nr.648/1998 a aceleiaşi judecătorii s-a constatat perfectă vânzarea doar pentru 250 m.p., pentru care vânzătorul a făcut dovada proprietăţii cu acte.
Judecătoria Giurgiu, prin sentinţa civilă nr.5425 din 20 decembrie 2000, a respins excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de pârâta Primăria Municipiului Giurgiu, a admis acţiunea şi a constatat calitatea reclamantului de  proprietar prin efectul uzucapiunii asupra suprafeţei de 450 m.p. teren, situat în Giurgiu.
Cu referire la excepţia autorităţii lucrului judecat în care pârâta a invocat sentinţa civilă nr.4600 din 7 aprilie 1999 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, s-a reţinut că, în speţă, nu există identitate de părţi, obiect şi cauză, întrucât, prin această sentinţă s-a respins acţiunea în revendicare a terenului din strada Liniştei, formulată de soţii C. în contradictoriu cu Consiliul local al Municipiului Giurgiu şi M.I., precum şi acţiunea în constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr.49.891 din 17 aprilie 1995 emis I.M. pentru 200 m.p. în intravilanul municipiului Giurgiu şi s-a admis cererea de intervenţie principală formulată de M.F., constatându-se calitatea intervenientului  de proprietar asupra terenului în  suprafaţă de 190 m.p. revendicat de reclamanţi.
Instanţa a reţinut că reclamantul C.F. a stăpânit continuu, netulburat şi cu bună credinţă întreaga suprafaţă de 450 m.p., din 1958 până în 1979, când posesia a fost tulburată prin  cedarea forţată a proprietăţii, precum şi după anul 1990, prin restabilirea proprietăţii ca efect al anulării donaţiei, iar temeiul posesiei a fost înţelegea  părţilor, deşi nu s-a prezentat act de proprietate.Apelul Primăriei municipiului Giurgiu a fost respins ca nemotivat prin decizia civilă nr.335 din 24 aprilie 2001 pronunţată de Tribunalul Giurgiu. Sentinţa  a devenit şi irevocabilă la data de 15 mai 2001, nefiind exercitată calea de atac a recursului.
La 14 mai 2002, în temeiul art.330 pct.2 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin OUG nr.138 din 2 octombrie 2000 şi nr.59 din 27 aprilie 2001, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a declarat recurs în anulare împotriva sentinţei civile nr.5425 din 20 decembrie 2000 a Judecătoriei Giurgiu, considerând că aceasta a fost pronunţată cu încălcarea esenţială a legii, ceea ce a determinat o soluţionare greşită a cauzei pe fond şi că  este şi vădit netemeinică.
În motivarea recursului în anulare s-a arătat că: instanţa, în mod greşit, nu a soluţionat cererea în contradictoriu cu fostul proprietar, a admis acţiunea în constatarea uzucapiunii fără a ţine seama de prevederile art.1863 şi urm. şi, respectiv art.1867 din Codul civil, a admis acţiunea pentru o suprafaţă de teren mai mare decât cea cu care a fost sesizată.


Recursul în anulare este fondat.


Fiind cunoscut că uzucapiunea, ca mod de  dobândire a proprietăţii asupra unui imobil,  reprezintă în mod indirect şi o sancţiune a fostului proprietar, care, prin pasivitatea lui, a făcut ca timp îndelungat bunul să se afle în posesia altei persoane, ce s-a comportat ca un adevărat proprietar, e necesar ca acţiunea  în constatarea calităţii de proprietar prin efectul uzucapiunii, să fie soluţionată în contradictoriu cu fostul proprietar.Din probele dosarului rezultă că suprafaţa de 450 m.p. cuprinde atât terenul cu privire la care Judecătoria Giurgiu, prin sentinţa civilă nr.648/1998 a constatat încheiat contractul de vânzare-cumpărare intervenit la 13 octombrie 1958 între defunctul  O.D. (vânzător) şi C.F. (cumpărător), cât şi suprafaţa de 190 m.p. atribuită I.M. de Comisia de aplicare a Legii 18/1991 cu titlu de  proprietate nr.4989 din 17 aprilie 1995 şi cu privire la care ulterior, prin sentinţa civilă nr.4600/1999 a Judecătoriei sectorului 6 s-a constatat că  M.F.  are calitatea de proprietar.
Or, în această situaţie se impunea ca, în cauză, să aibă calitate de pârâţi, atât descendenţii lui O.D., cât şi proprietarii M.I. şi M.F.
Cu toate acestea, judecătoria în mod greşit a admis acţiunea în contradictoriu cu Primăria  Municipiului Giurgiu şi Ministerul Finanţelor Publice prin D.G.F.P. Giurgiu.
Au fost greşit aplicate şi prevederile legale referitoare la întreruperea prescripţiei. Potrivit art.1863 şi urm. din Codul civil prescripţia poate fi întreruptă în mod natural, atunci când posesorul este lipsit mai mult de un an de folosinţa lucrului de către vechiul proprietar sau de  către o a treia persoană, iar întreruperea civilă are loc în cazul introducerii unei acţiuni directe la instanţă, sau pe cale incidentală. În această situaţie, potrivit art.1867 Cod civil întreruperea şterge orice prescripţie începută înaintea sa,  acea prescripţie în nici un caz nemaiputând fi continuată.
În speţă însă, în ce priveşte diferenţa de 200 m.p. teren pentru care defunctul vânzător O.D. nu a făcut dovada dreptului de proprietate la încheierea chitanţei sub semnătură privată în 1958 şi pe care reclamantul C.F. a pretins că l-ar fi posedat neîntrerupt, nu este îndeplinită condiţia împlinirii termenului necesar uzucapiunii, care a fost întrerupt prin sentinţa civilă nr.4600/1999 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti (definitivă prin decizia civilă nr.2054/1999 a Tribunalului Bucureşti), prin care s-a admis cererea de intervenţie principală a lui M.F. şi s-a constatat dreptul de proprietate al acestuia  asupra suprafeţei de 190 m.p. teren.
Reclamantul a pierdut şi posesia terenului în litigiu mai mult de un an.
Din acest punct de vedere, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de  prescripţia achizitivă şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale menţionate, instanţa trebuia să completeze probatoriul, ceea ce nu a făcut.
De asemenea, în mod greşit instanţa a admis acţiunea pentru o suprafaţă de teren mai mare decât cea cu care a fost sesizată prin cerere, respectiv, pentru 450 m.p., faţă de 200 m.p., încălcând astfel prevederile art.129 (6) din Codul de procedură civilă în redactarea actuală.
Din considerentele menţionate, rezultă că instanţa a admis acţiunea cu încălcarea esenţială a textelor de lege citate şi, făcând totodată, o insuficientă şi greşită aplicare a probelor administrate.
Aşa fiind, recursul în anulare  a fost admis, sentinţa judecătoriei, precum şi decizia tribunalului, au fost casate, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la prima instanţă.
Cu ocazia rejudecării, instanţa va proceda la completarea probatoriului ce se impune pentru clarificarea tuturor aspectelor menţionate în considerente şi aplicarea corectă a prevederilor legale în materie.


Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com

Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 3350

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: