Banner

Cum se calculeaza termenele in care pot sa contest o amenda

Tweet this

Foarte multi cititori care s-au adresat echipei de la www.AsistentaPentruConsumatori.ro m-au intrebat cum se calculeaza termenele pe zile si ore in care se poate contesta o amenda de circulatie sau o amenda contraventionala in general sau in care pot sa ceara luarea unor masuri vizand bunurile aflate in garantie . Pentru inceput vreau sa va atrag atentia asupra faptului ca aceste termene sunt termene de procedura si ele sunt in principal reglementate de Codul de Procedura Civila insa, exista termene speciale pentru fiecare domeniu
- termene de procedura civila [ dupa care se judeca cauzele civile, comerciale si procesele in materie contraventionala ]
- termene de procedura penala
- termene de procedura fiscala
Iar peste toate acestea exista Regulamentul 1182  din 1971 al Consiliului Europei, care atentie, se aplica cu prioritate in Romania intrucat asa cum stim, din momentul in care am devenit membri ai UE, legislatia nationala se aplica numai in masura in care nu contravine legislatiei europene.

Termenele de procedura asa cum sunt stabilite de Codul de Procedura Civila

Art. 101. - Termenele se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare.
Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.
Termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti implinit in ziua cea din urma a lunii.
Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
Art. 102. - Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura daca legea nu dispune altfel.
Termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea, de la data cand a cerut-o.
Art. 103. - Neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei.
In acest din urma caz, actul de procedura se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii; in acelasi termen vor fi aratate si motivele impiedicarii.
Art. 104. - Actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui.

Care este definitia unui termen procedural ?

Termen procedural - Procedura de Judecata
Acesta este definit ca fiind acel interval de timp in interiorul caruia trebuie indeplinit ori este interzisa indeplinirea unui anumit act procedural.
Termenele procedurale se clasifica in :
a. legale, care sunt stabilite de lege, si judecatoresti, care sunt stabilite de instanta;
b. imperative sau active, cand inauntrul lor trebuie sa fie indeplinite anumite acte procedurale, de exemplu, obligatia introducerii recursului impotriva unei hotarari civile in termen de 15 zile de la comunicare, si prohibite, cand este interzisa efectuarea inauntrul lor a unor acte , de exemplu, interdictia ca vazarea silita imobiliara sa se faca mai devreme de trecerea a 5 zile de la data ultimelor afisari prevazute de lege;
c. absolute, care sunt obligatorii pentru instanta si parti, de exemplu, termenele pentru exercitarea unor cai de atac, si relative, a caror nerespectare nu atrage consecinte asupra desfasurarii procesului, ci numai eventual sanctiuni disciplinare ori amenzi in sarcina celor vinovati, de exemplu, termenul pentru pronuntarea hotararii sau pentru depunerea procesului verbal de sechestru.
De regula, termenele procedurale sunt fixe; cele judecatoresti pot fi prelungite motivat. O alta caracteristica a termenelor procedurale este continuitatea lor; ele pot fi totusi suspendate sau intrerupte in anumite situatii prevazute de lege, de exemplu, potrivit Codului de procedura civila, termenul de intrerupere in caz de forta majora. De asemenea, in conditiile legii este posibila si repunerea in termen, pentru motive temeinice, chiar daca nu sunt intrunite conditiile fortei majore, de exemplu, repunerea in termen pentru exercitarea recursului penal sau pentru sesizarea otganelor de jurisdictie a muncii. Termenele procedurale se socotesc pe zile libere, neluindu-se in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-au sfarsit; cele stabilite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare; cele statornicite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare; termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti implinit in ziua cea din urma a lunii. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului


din 3 iunie 1971


privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor


CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 203 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării [1],

întrucât numeroase acte ale Consiliului și ale Comisiei stabilesc termene, date și expirări ale termenelor și utilizează noțiunile de zile lucrătoare și zile de sărbători legale;

întrucât este necesar să se stabilească reguli generale uniforme în această materie;

întrucât, în cazuri excepționale, se poate dovedi necesar ca anumite acte ale Consiliului sau ale Comisiei să deroge de la aceste reguli generale;

întrucât, pentru a realiza obiectivele Comunităților, este necesar să se asigure aplicarea uniformă a dreptului comunitar și, de aceea, să se determine regulile generale aplicabile termenelor, datelor sau expirării termenelor;

întrucât tratatele nu prevăd atribuții pentru stabilirea unor asemenea reguli,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva unor dispoziții contrare, dispozițiile prezentului regulament se aplică actelor Consiliului și ale Comisiei care sunt sau vor fi adoptate în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene sau al Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

CAPITOLUL I

Termene

Articolul 2

(1) Zilele de sărbătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului regulament sunt toate cele prevăzute ca atare în statul membru sau de instituția Comunităților care elaborează un act.

În acest sens, fiecare stat membru comunică Comisiei lista zilelor prevăzute de legislația sa ca zile de sărbători legale. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene listele comunicate de către statele membre și completate cu menționarea zilelor prevăzute zile de sărbători legale în instituțiile Comunităților.

(2) Zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului regulament sunt toate zilele, altele decât zilele de sărbători legale, duminicile și sâmbetele.

Articolul 3

(1) Dacă un termen exprimat în ore se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act, ora în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu este luată în calculul termenului.

Dacă un termen exprimat în zile, în săptămâni, în luni sau în ani se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu este luată în calculul termenului.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (1) și (4):

(a) un termen exprimat în ore începe să curgă de la începutul primei ore și se încheie la expirarea ultimei ore a termenului;

(b) un termen exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

(c) un termen exprimat în săptămâni, în luni sau în ani începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care, în ultima săptămână, în ultima lună sau în ultimul an, poartă aceeași denumire sau aceeași cifră ca prima zi de calcul. Dacă, într-un termen exprimat în luni sau în ani, ziua determinată pentru expirarea sa lipsește în ultima lună, termenul se încheie la expirarea ultimei ore din ultima zi a acelei luni;

(d) dacă un termen include fracțiuni de lună, la calcularea acestor fracțiuni se consideră că o lună este formată din treizeci de zile.

(3) Termenele includ zilele de sărbători legale, duminicile și sâmbetele, cu excepția cazului în care acestea sunt excluse în mod expres sau dacă termenele sunt exprimate în zile lucrătoare.

(4) Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

Această dispoziție nu se aplică termenelor calculate retroactiv, cu începere de la o dată sau de la un eveniment determinat.

(5) Orice termen de două zile sau mai mult include cel puțin două zile lucrătoare.

CAPITOLUL II

Date și expirarea termenelor

Articolul 4

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, dispozițiile articolului 3, cu excepția alineatelor (4) și (5), se aplică termenelor de intrare în vigoare, de producere a efectelor, de punere în aplicare, de încetare a valabilității, de încetare a efectelor și de încetare a aplicării actelor Consiliului sau ale Comisiei sau a unor dispoziții ale acestor acte.

(2) Intrarea în vigoare, producerea de efecte sau punerea în aplicare a actelor Consiliului sau ale Comisiei – sau a unor dispoziții ale acestor acte –, stabilite pentru o dată determinată, survine la începutul primei ore a zilei corespunzătoare acestei date.

Această dispoziție se aplică și dacă intrarea în vigoare, producerea de efecte sau punerea în aplicare a actelor sau dispozițiilor menționate trebuie să aibă loc într-un număr determinat de zile cu începere din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act.

(3) Încetarea valabilității, încetarea efectelor sau încetarea aplicării unor acte ale Consiliului sau ale Comisiei – sau a unor dispoziții ale acestor acte – stabilite la o dată determinată survine la expirarea ultimei ore din ziua corespunzătoare acelei date.

Această dispoziție se aplică și dacă încetarea valabilității, încetarea efectelor sau a aplicării actelor sau dispozițiilor menționate trebuie să aibă loc într-un număr determinat de zile cu începere din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act.

Articolul 5

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, dispozițiile articolului 3, cu excepția alineatelor (4) și (5), se aplică în cazul în care un act poate sau trebuie să fie realizat, în aplicarea unui act al Consiliului sau al Comisiei, la un moment determinat.

(2) În cazul în care un act poate sau trebuie să fie realizat, în aplicarea unui act al Consiliului sau al Comisiei, la o dată determinată, el poate sau trebuie să fie realizat între începutul primei ore și sfârșitul ultimei ore a zilei care corespunde acestei date.

Această dispoziție se aplică și în cazul în care un act poate sau trebuie să fie realizat, în aplicarea unui act al Consiliului sau al Comisiei, într-un număr determinat de zile din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un alt act.

Termenele de procedura penala si calculul acestora
Art. 186 din Codul de procedura penala prevede :
(1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul menţionat în actul care a provocat curgerea termenului, afară de cazul când legea dispune altfel.
(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte.
(3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună ce nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni.
(4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează.
Termenele de procedura fiscala si calculul acestora
Pana la aparitia Codului de procedura fiscala, in legislatia fiscala nu exista o prevedere unitara privind modul de calcul al termenelor in dreptul fiscal

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice prevedea la art.4 alin.(1) termenul in care se putea formula contestatie impotriva actelor de impunere, iar la alin.(2) se prevedea situatia in care contestatia era transmisa prin posta organelor fiscale preluand in principiu dispozitiile art.104 din Codul de procedura civila. De asemenea, Normele metodologice de aplicare a procedurii de solutionare a contestatiilor, statutau, la pct.3.3, modul cum se calculeaza termenul de 15 zile in care trebuia formulata contestatia impotriva actelor administrative de impunere, preluand acelasi mod de calcul ca si in procedura civila, adica sistemul exclusiv, neintrand in calcul nici ziua cand incepe sa curga si nici ziua cand se sfarseste termenul.

Totodata, Ordonanta Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, prevedea la art.11 doar situatia in care termenul de plata a creantelor bugetare se implinea intr-o zi nelucratoare.

Pe de alta parte, Ordonanta Guvernului nr.68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declarartiilor de impozite si taxe, republicata, prevedea la art.3 ca, in cazul in care termenul de depunere a declaratiilor de impozite sau taxe se implinea intr-o zi nelucratoare, declaratia se considera depusa in termen daca se facea in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

Unul din avantajele incontestatibile ale actualului Cod de procedura fiscala este ca prevede intr-o maniera unitara si generala modul de calcul al tuturor termenelor in dreptul fiscal.

In acest sens, art.61 din Codul de procedura fiscala prevede ca Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea nu dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

In situatia in care legislatia fiscala sau organul fiscal stabileste, in conditiile legii, anumite termene pentru exercitarea drepturilor sau indeplinirea obligatiilor fiscale, calculul termenelor se realizeaza potrivit dispozitiilor art.101-104 din Codul de procedura civila. Astfel:

- Termenele stabilite pe zile se calculeaza intotdeauna pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul (ex. termenul stabilit pentru depunerea declaratiei de inregistrare fiscala sau pentru depunerea contestatiei).
- Termenele stabilite pe ore incep sa curga de la miezul noptii al zilei urmatoare.
- Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.
- Termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti implinit in ultima zi a lunii.
- Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat (ex. zile de repaus saptamanal), se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
- In cazul in care termenul pentru indeplinirea unei anumite obligatii fiscale este stabilit printr-un act administrativ fiscal, acesta incepe sa curga de la data comunicarii actului administrativ fiscal, daca legea nu dispune altfel.
- Declaratiile fiscale sau orice alte acte de procedura transmise prin posta organelor fiscale se considera indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui.

Exemple practice:
1. In cazul in care legea prevede un anumit termen pana la care se poate depune o anumita declaratie fiscala (declaratie de venit global, decont T.V.A.), iar termenul de depunere se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, declaratia se considera depusa in termen daca a fost inaintata organului fiscal pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
2. In cazul in care termenul de plata a creantelor fiscale expira intr-o zi nelucratoare sau cand serviciul este suspendat, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.
3. In cazul in care legea stabileste un anumit termen pentru indeplinirea unei anumite obligatii, iar legea prevede ca termenul se calculeaza pe zile lucratoare (art.155 din Codul fiscal), in acest caz, termenul se calculeaza pe zile lucratoare, neintrand in calcul nici ziua in care a inceput nici ziua in care s-a sfarsit termenul.
4. In cazul in care organul fiscal stabileste un termen de 3 zile pentru ca un contribuabil sa se prezinte la sediul organului fiscal sau sa prezinte anumite inscrisuri organului fiscal, iar acest act administrativ a fost comunicat contribuabilului in data de 20 aprilie 2004, termenul de 3 zile se implineste la data de 24 aprilie 2004. Avand in vedere ca termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, actul de procedura se considera indeplinit in termen daca respectivul contribuabil si-a indeplinit obligatia pana la sfarsitul zilei de luni (26 aprilie 2004).
5. In cazul in care legea prevede ca un contribuabil poate sa-si indeplinesca obligatia intr-un anumit numar de ore (art.184 Cod procedura fiscala) termenul se calculeaza astfel: De exemplu, procesul verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale a fost comunicat contribuabilului in data de 22 aprilie 2004. Termenul de 48 de ore in care contribuabilul poate achita jumatate din minimul amenzii incepe sa curga de la ora 00,00 din data de 23 aprilie 2004 si se implineste la ora 24,00 in data de 24 aprilie 2004. Avand in vedere ca termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, contribuabilul poate achita jumatate din minimul amenzii pana la sfarsitul zilei de luni (26 aprilie 2004).
In speranta ca aceste informatii va sunt utile cand contestati o amenda, va invit pentru sugestii sau comentarii pe tema acestui material sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com

Foto : agenda.ro
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 9485

1 Comentariu pana acum»

  1. Savuc Marius said

    am February 15 2011 @ 1:14 am

    Daca data constatarii si intocmirii procesului verbal privin sanctionarea cu amenda rutiera este 27 ianuarie 2011, iar termenul max pentru depunere a contestatiei este in “15 zile de la data comunicarii”, cand se im plineste ultima zi a termenului? Procesul verbal a fost semnat de luare la cunostinta tot pe 27 ianuarie 2011.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: